ARTICLE 1. PREÀMBUL

1. B2B OPTICAL S.L., domiciliada a Barcelona, ​​Rambla de Catalunya nº 10, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 33978, Llibre 0, Foli 102, Full B-44035, C.I.F. nº B-60.103.355, Tel .: +34 93 481 71 81, Correu electrònic: vistaoptica@vistaoptica.com (d'ara endavant, «la Companyia» o «VISTAOPTICA»), com a editor de la pàgina web, permet que els internautes contactin amb les botigues de la xarxa de franquícia de VISTAOPTICA (en avant, el «centre de referència VISTAOPTICA o el centre de referència») que figuren a la pàgina web i que ells escullin per comprar-hi els productes que comercialitzen. La Companyia no intervé en qualitat de venedor i, per tant, no és part del contracte de compravenda formalitzat directament entre vostè i el centre de referència fora d'aquesta pàgina web.

2. VISTAOPTICA comercialitza a través d'aquesta pàgina web ulleres de sol no graduades, ulleres de lectura graduades (premuntades) i productes de contactologia. VISTAOPTICA ofereix també pressupostos orientatius en ulleres graduades i audiòfons. L'usuari només queda facultat a accedir a la pàgina web i a usar-la en els termes previstos en aquestes CGU.

3. La utilització de la pàgina web, implica l'acceptació prèvia de les presents condicions generals d'ús (en endavant, les «CGU»). Si. No està d'acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes s'haurà d'abstenir d'utilitzar la pàgina web.

4. L'usuari podrà guardar i imprimir les presents CGU fent ús de les funcionalitats estàndard del seu navegador o del seu ordinador.

5. L'usuari declara haver obtingut tota la informació necessària pel que fa a la utilització de la pàgina web, tant quantitatives com qualitatives.

6. L'usuari reconeix haver estat degudament informat sobre el fet que la seva conformitat amb el contingut de les presents CGU no requereix la signatura manuscrita d'aquest document.

7. La conformitat de les presents CGU per part del comprador es produeix durant la comanda. No es podrà realitzar cap comanda sense aquest consentiment.

8. El comprador declara ser major d'edat, i accepta que l'accés i ús de la pàgina web es fa de manera lliure i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat, d'acord amb el que preveuen les presents CGU.

ARTICLE 2. ACCEPTACIÓ DE LES CGU

9. L'acceptació de les presents CGU a la forma d'un «doble clic positiu» constitueix un element de prova que el comprador coneix aquestes clàusules i les accepta.

ARTICLE 3. DEFINICIONS

10. Els termes que figuren a continuació tindran per a les parts els següents significats:

«Doble clic positiu»: El clic és la forma electrònica d'un «sí» o de l'acceptació.

La tècnica del doble clic positiu consisteix en una casella de marcar en la qual es marca l'acord del comprador i d'un segon clic que marca la confirmació d'aquest acord. El clic s'entén positiu quan el comprador visualitza l'elecció d'validar amb un sí o un no la seva acceptació de les CGU i de la seva comanda, després d'haver pogut comprovar la informació i el preu i corregit els possibles errors;

«El centre de referència» o «venedor»: Òptica de la marca VISTAOPTICA.

«Producte»: Ulleres de sol no graduades, ulleres de lectura graduades (premuntades) i productes de contactologia (lents de contacte i productes de manteniment de les lents de contacte).

ARTICLE 4. OBJECTE

11. La Pàgina Web és una pàgina de comerç electrònic a la qual s'accedeix per internet i / o xarxes mòbils. Permet que VISTAOPTICA vengui Productes a tota persona major d'edat que navegui per la pàgina web.

12. Les presents CGU tenen per objecte regulen l'accés i l'ús de la pàgina web.

13. L'accés a la pàgina web no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat de la pàgina web per a fins particulars o específics dels usuaris.

ARTICLE 5. COMPLIMENT DE LES CGU

14. El comprador declara haver obtingut de la Companyia VISTAOPTICA tota la informació necessària sobre els serveis i productes oferts i s'adhereix sense reserva a les CGU.

15. La versió de les CGU que ha de complir el comprador serà la que accepti en el moment d'accés a la Pàgina Web.

16. Les presents CGU es redacten en castellà.

17. L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web només en les condicions definides en aquest document ia més:

a utilitzar la pàgina web en les condicions establertes per VISTAOPTICA.

a no desviar l'ús de la pàgina web amb fins personals.

a no cometre cap acte de falsificació.

a no assetjar a altres persones

18. L'usuari és responsable de l'ús dels serveis proposats així com dels seus actes a la pàgina web. Es compromet a utilitzar la pàgina web de manera lleial, respectant les condicions generals aquí exposades així com les lleis i codis aplicables, especialment les lleis relatives a la propietat intel·lectual i industrial, a la informàtica i a la privacitat.

19. A l'usuari se li prohibeix qualsevol declaració de tipus difamatori, insultant, inapropiat i especialment declaracions del tipus:

d'odi, racista, xenòfob, pedòfil, homòfob, revisionista o perjudicial per l'honor o la reputació dels altres, posant en perill a una persona o un grup de persones.

d'incitació a la discriminació, a l'odi d'una persona o d'un grup de persones en particular pel seu origen, pertinença o no a una ètnia, nació, raça o religió o defensar crims de guerra o contra la humanitat, contràries a l'ordre públic o els bons costums ..

que encoratgin, ajudin, venguin o difonguin per qualsevol mitjà els rumors que infringeixin la privacitat de les correspondències i perjudiquin amb això els drets d'altres persones, la seva propietat intel·lectual, la seva vida privada i el seu dret a la imatge.

perjudicial per als menors

que incitin al maltractament de persones o animals

que incitin al suïcidi oa la realització d'accions violentes en contra del propi autor o en contra d'una altra persona.

20. També es prohibeix inserir enllaços a pàgines web personals o de vendes de productes de contactologia, o no respectar els valors i principis defensats per aquests termes.

21. L'usuari es compromet a notificar a la societat VISTAOPTICA tot el contingut il·lícit del qual tingui coneixement.

22. Es prohibeix a l'usuari recollir, per qualsevol mitjà, informacions sobre els altres usuaris, sense el seu consentiment, de forma manual o informàtica, en particular les adreces de correu electrònic.

ARTICLE 7. INFORMACIÓ EN LÍNIA

27. VISTAOPTICA es compromet a realitzar els majors esforços per tal d'assegurar als seus usuraris l'accessibilitat a la seua pàgina web en qualsevol moment. No obstant això, l'empresa no serà responsable en cas d'indisponibilitat de la pàgina web.

L'usuari reconeix haver llegit i entès els termes generals d'ús, i es compromet a respectar-los.

L'usuari reconeix disposar dels coneixements i dels mitjans necessaris per a accedir a la pàgina web i usar-la. A més reconeix haver comprovat que la configuració informàtica utilitzada no conté cap virus i que està en perfectes condicions de funcionament.

VISTAOPTICA no pot garantir l'exactitud i integritat de la informació publicada a la seva pàgina web, ni la permanència del seu bon funcionament ni la seva total seguretat informàtica.

VISTAOPTICA s'esforça per oferir als usuaris informació i eines disponibles i verificades, però no serà responsable dels errors, la manca de disponibilitat de la informació i / o de la presència de virus o altres infeccions lògiques a la seva pàgina web.

Les informacions proporcionades per VISTAOPTICA només són a títol indicatiu. VISTAOPTICA no garanteix l'exactitud, l'exhaustivitat i l'actualitat de les informacions difoses a la pàgina web.

L'usuari reconeix utilitzar les informacions i les eines disponibles a la pàgina web sota la seva exclusiva responsabilitat.

En el marc de la venda de productes a la pàgina web, VISTAOPTICA presenta una descripció dels Productes a manera de fitxes de productes. En aquest sentit, es detalla on line la informació sobre les característiques principals de Productes per a la venda, les garanties, la modalitat de pagament i el lliurament, abans de l'acceptació de la comanda.

28. VISTAOPTICA i els centres de referència s'eximeixen de tota responsabilitat en el cas de mal ús de la informació facilitada i les conseqüències que podrien derivar, especialment, pel que fa a les decisions que es podrien prendre o de les accions endegades a partir de aquesta informació.

29. En aquest sentit, l'usuari serà l'únic i exclusiu responsable de l'ús d'aquesta informació.

ARTICLE 8. CREACIÓ D'UN COMPTE - USUARI I CONTRASENYA

30. Per poder realitzar una comanda a la pàgina web, el comprador haurà abans crear un compte que porti associada un usuari i una contrasenya personals que introduirà el comprador (en endavant, "el Compte").

31. Aquest Compte es crea on line sense cap cost i consisteix en un procediment de resposta que permet introduir les dades del comprador (nom, cognoms, adreça postal i adreça de correu electrònic, número de telèfon i data de naixement). El comprador ha de procurar facilitar tota la informació i actualitzar-la regularment (mitjançant el seu accés a l'apartat "El meu compte» de la pàgina web).

32. El comprador ha d'adoptar totes les mesures necessàries per a guardar la contrasenya de manera confidencial i segura.

33. El comprador haurà d'informar immediatament a VISTAOPTICA des del moment que sospiti que una altra persona coneix la contrasenya o que s'ha utilitzat o pugui ser utilitzada de manera no autoritzada.

34. El comprador serà l'únic responsable de la validesa i de la veracitat de la informació facilitada.

35. Es pot accedir al Compte en principi els 7 dies de la setmana durant les 24 hores del dia, excepte en cas de força major, de dificultats tècniques, informàtiques o dificultats relacionades amb les telecomunicacions alienes a la voluntat de VISTAOPTICA.

36. A reserva del que disposa el paràgraf anterior, VISTAOPTICA es reserva el dret de tancar temporalment la pàgina web o d'interrompre l'accés als Comptes per motius de manteniment.

ARTICLE 9. ACCÉS A LA PÀGINA WEB DE VENDA ON LINE

37. Es podran tancar de manera temporal o definitiva, sense previ avís ni indemnització, la pàgina web o l'accés a un o diversos serveis. Les comandes realitzades pel comprador abans del tancament de la pàgina web serien gestionats per VISTAOPTICA.

ARTICLE 10. DRET DE PROPIETAT

La Pàgina Web presa en el seu conjunt, i cadascun dels seus components presos independentment, inclosos els programes i desenvolupaments i continguts específics que inclouen dades, textos, imatges i animacions, logotips, sons, gràfics, arxius són propietat exclusiva de VISTAOPTICA o de tercers que han atorgat una llicència o dret d'ús. Qualsevol representació total o parcial d'aquest lloc o de qualsevol dels seus components sense el permís exprés de VISTAOPTICA està prohibida i constitueix un delicte.

Les marques i logotips que apareixen en aquesta pàgina web són marques registrades de VISTAOPTICA o de tercers. Qualsevol reproducció, imitació, o utilització, total o parcial, dels signes distintius sense l'autorització expressa constitueix una violació de les prohibicions previstes en el Codi Penal.

Els altres signes distintius com les denominacions socials, noms comercials, marques reproduïts a la pàgina web són propietat de VISTAOPTICA o tercers, i tota reproducció sense autorització expressa pot constituir una usurpació de drets d'autor.

L'ús no autoritzat de la informació continguda en aquest lloc web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

ARTICLE 11. RESPONSABILITAT

38. VISTAOPTICA no assumeix cap responsabilitat quan l'incompliment de les seves obligacions sigui imputable bé al fet d'un tercer o del comprador bé es degui a un cas de força major tal com disposa la legislació espanyola.

39. Així doncs, tampoc respondran ni VISTAOPTICA ni els centres de referència VISTAOPTICA de tots els inconvenients o danys provocats per l'ús de la xarxa d'internet, com pot ser una caiguda del servei, una intrusió exterior o la presència d'un virus informàtic.

40. A més, tampoc respondrà VISTAOPTICA en el supòsit del mal ús del producte pel comprador.

ARTICLE 12. DADES PERSONALS

41. El que estableixen les presents Condicions Generals dóna compliment a les exigències establertes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ( "LOPD"), i en el seu reglament de desenvolupament, aprovat per el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, ( "RLOPD").

La informació facilitada per l'usuari o comprador a través de qualsevol dels formularis de la pàgina web el comprador declara expressament conèixer que les seves dades seran objecte de tractament per part de VISTAOPTICA i si escau el transportista a l'efecte de:

(I) gestió i seguiment del registre a la pàgina web, de la relació client;

(Ii) gestió i seguiment de les comandes, el seu pagament, el seu lliurament;

(Iii) complir les nostres obligacions i proporcionar la informació i els serveis que ens sol·liciti;

(Iv) percebre els pagaments que realitzi;

(V) permetre personalitzar el seu perfil d'usuari en l'apartat "el meu compte";

(Vi) donar-li accés als nostres serveis d'assistència i per permetre-comunicar-te amb el nostre equip;

(Vii) garantir el compliment de la legislació aplicable i de les nostres condicions generals;

(Viii) notificar qualsevol canvi en els nostres serveis;

(Ix) administrar el nostre lloc web i per a operacions internes, inclosa la resolució de problemes, l'anàlisi de dades, proves, investigació i enquestes;

(X) assegurar que el contingut es present de la manera més eficaç per a vostè;

(Xi) permetre participar en les funcions interactives del nostre servei, quan així ho sol·liciti;

(Xii) mantenir segura i fora de perill la nostra pàgina web.

42. Les dades personals relacionats amb l'ús dels productes de contactologia (recepta, etc.) no podran utilitzar-se per a fins de prospecció comercial.

43. És obligatori emplenar els camps identificats en els formularis presents de la pàgina web amb un asterisc. Si no es fa, l'accés i el registre a la pàgina web, així com la tramitació de les comandes podrien veure afectats o imposibilitarse.

44. L'informem que totes les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran incorporades als fitxers automatitzats i no automatitzats degudament inscrits a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de responsabilitat de B2B OPTICAL SL, domiciliada a Barcelona, ​​Rambla de Catalunya nº 10, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 33978, Llibre 0, Foli 102, Full B-44035, CIF nº B-60.103.355. Per exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició en relació amb les dades pot dirigir-se a l'adreça de correu electrònic vistaoptica@vistaoptica.com o a l'adreça postal a Rambla de Catalunya, 10 - 08007 - Barcelona. Amb la comunicació haurà d'aportar una fotocòpia del seu document identificatiu, així com una explicació de quin dret vol exercir i per què, perquè B2B OPTICAL S.L. pugui atendre la seva sol·licitud amb la major celeritat possible.

45. El comprador disposa igualment d'un dret d'oposició al tractament

ARTICLE 13. CONVENCIÓ DE PROVA

69. Els registres informatitzats que es conserven en els sistemes informàtics es conservaran en les degudes condicions de seguretat i s'entendrà que serveixen de prova de comunicacions, de comandes i de pagaments entre les parts. En donen fe fins a la prova en contra.

70. L'arxiu de les comandes i de les factures es realitza en un suport fiable i durador que es pugui produir a manera de prova.

ARTICLE 14. RESPECTE DE LA INTEGRITAT DELS ELEMENTS D'ACCÉS A L'APARTAT DE VENDA ON LINE

71. El comprador es compromet a no fer mal, accedir il·legalment o modificar la informació emmagatzemada al servidor.

ARTICLE 15. DISPOSICIONS GENERALS

72. Els productes de contactologia i les ulleres graduades són dispositius mèdics que són productes de salut regulats, que porten, en virtut d'aquesta regulació el marcatge CE. Llegiu atentament les mencions que figuren a la nota. Demaneu consell a un professional de salut especialitzat.

73. Les parts acorden complir les seves obligacions de bona fe.

74. Les parts acorden recíprocament que el fet que una de les parts toleri una situació no té per efecte atorgar-li a l'altra part drets adquirits.

A més, no es podrà interpretar aquesta tolerància com la renúncia a fer valer els drets corresponents.

75. En cas de discrepància en la interpretació que doni lloc a una contradicció entre qualsevol dels títols que encapçalen les clàusules i el contingut de qualsevol de les clàusules, s'entén que no existeixen els títols.

76. Si una o diverses clàusules de les presents es consideren nul·les o es declaren com a tals en aplicació d'una llei, reglament o per resolució que adquireixi força de cosa jutjada d'una jurisdicció competent, no afectarà a l'abast de les altres clàusules.

77. Integritat

Les CGU manifesten la integritat de les obligacions de les parts.

ARTICLE 16. LLEI APLICABLE - CONTROVÈRSIA

78. Les presents CGU es regeixen per la llei espanyola.

79. Aquest és el cas de les normes substantives i de forma, qualsevol que sigui els llocs d'execució substancials o accessoris.

80. Tot litigi sobre l'abast, l'existència, la validesa, la interpretació i l'aplicació de les presents condicions generals es resoldrà de comú acord entre les parts o, si no, pels tribunals competents.

81. S'informa a l'usuari que pot en tot cas acudir a una mediació convencional, davant les instàncies de mediació sectorials existents, o a qualsevol altra manera de resoldre les controvèrsies (per exemple, la conciliació) en cas d'oposició.

Data de l'última modificació: 2019.03.11